Header Image

Masato NAKAMURA sensei

Iaido Hanshi 8 Dan
Masato NAKAMURA sensei

Masato NAKAMURA sensei, (Mr.), Iaido Hanshi 8 Dan, birthdate: 9th April 1952, Ishikawa prefecture.