Header Image

Teruo MITANI sensei

Iaido Hanshi 8 Dan
Teruo MITANI sensei

Teruo MITANI sensei (Mr.), Iaido Hanshi 8 Dan, birthdate: 21st November 1943, Kochi prefecture.